Fra styringsgruppemøtet. Foto.

Berømmer delprosjektene for godt arbeid

I styringsgruppemøtet onsdag 4. november ble sluttrapportene fra delprosjektene faglig plattform og profil, faglig organisering og e-læring og e-campus diskutert. Styringsgruppa berømmer delprosjektene for godt arbeid.

Alle de tre rapportene reiser mange viktige og store problemstillinger, disse ble diskutert i styringsgruppa  og spørsmålene sendes nå ut på høring i de to høyskolene. Styringsgruppa vil møtes igjen i slutten av november for å gi sine endelige råd til rektorene etter at høringsrunden er avsluttet