– Best tjent med fusjon fra nyttår

Rektorene mener høyskolene er best tjent med fusjon fra og med 2016 på grunn av universitetsakkrediteringen. Dette og mye annet skal også avklares på styremøtene i juni.

Kunnskapsdepartementet anbefaler at vi fusjonerer 1. januar 2016.

Høyskolene kan ikke søke om universitetsakkreditering før fusjonen er en realitet.

Rektorene Petter Aasen og Kristian Bogen mener høyskolene er best tjent med fusjon fra nyttår på grunn av universitetsakkrediteringen.

Dette skal styrene bestemme i juni

I ekstraordinært styremøte i juni blir styrene bedt om å ta regjeringens ønsker til etterretning og sette fusjonstidspunktet til 1.januar 2016.

Forslag til prosjektorganisasjonen som skal planlegge, styre, lede og gjennomføre fusjonen blir også lagt fram for styret.

Styrene får dessuten forslag til innhold i søknaden som danner grunnlaget for den kongelige resolusjonen om fusjon. Oppnevning av interimsstyre og ønsket om at det forsetter i første driftsperiode skal diskuteres. Det samme gjelder om institusjonene skal ha valgt eller tilsatt rektor.

Saksgang

Rektorene og direktørene hadde møter 28. og 30. april for å diskutere innholdet i styresakene.

Styresakene blir oversendt til I/D/F for drøfting og oversendes deretter styrene.