– Forventer at studentene står i fokus

Michael Melby og Kristian Tornås leder henholdsvis Studentorganisasjonen i Telemark og Studentparlamentet ved HBV. Her deler de sine tanker om fusjon, prosess og framtida på HSN.

– Hva betyr høyskolefusjonen for studentene?

Michael Melby og Kristian Tornås. Foto
Michael:De blir studenter ved en langt større og sterkere institusjon; vi blir flere studenter og et tyngre fagmiljø. Fusjonen vil, med alle de ressursene som vil bli samlet, føre med seg flere positive faglige aspekter som vil styrke studentenes faglige utbytte og sikre en bedre kvalitet i utdanningen

Kristian:Fusjonen vil føre til faglige synergier som igjen vil føre til bedre kvalitet i utdanningene. Studieporteføljen blir også bredere, noe mange kan dra nytte av ved å kombinere emner fra de forskjellige campus. Det legges også langt bedre til rette for at man kan fullføre et langt studieløp uten å måtte bytte institusjon.

– Hva er utfordringene?
 

Kristian: Det vil innføres nye systemer som, i starten, etter all sannsynlighet vil medføre hodepine for enkelte, både studenter og ansatte. Både HiT og HBV opplever å gå fra fire til åtte campus, noe som nødvendigvis vil medføre at tekniske løsninger for intern kommunikasjon må forbedres vesentlig. Fusjonen vil medføre endringer for oss alle, men det er viktig å se lenger enn egne interesser.

Michael: Det er svært mye som skjer på kort tid, så utfordringer er det mange av. Nøkkelen er god kommunikasjon, slik at studenten er ivaretatt til enhver tid. Det har blitt sagt flere ganger at studenten ikke skal merke fusjonen, i den forstand at alt fortsetter som før: alle nåværende studenter fortsetter på sine studier, som gjennomføres slik de er lagt opp, pluss at eksamensreglementet forblir uendret. Det er vi glade for.

– Hvordan ser dere til at studentenes stemme blir hørt i fusjonsprossen?
 

Michael: – Studentdemokratiet behandler mange saker som handler om fusjonen, og vi opplever å være godt informerte. Vi har løpende kontakt med rektorer, direktører pluss pro- og viserektorer, og gode muligheter for å levere våre innspill. Ellers er det god studentrepresentasjon i denne prosessen: i fellesstyret, delprosjektgrupper, råd og utvalg som jobber med fusjonen.

Kristian: – Høyskolene har vært flinke til å invitere studentene inn i de ulike gruppene i fusjonsprosjektet, så det er først og fremst der studentenes stemme blir hørt. For egen del så forsøker jeg å lufte problemstillinger som kommer opp med studentene og tar disse meningene med meg inn i de fusjonsgruppene jeg deltar i. Ellers er det selvsagt en løpende kommunikasjon mellom de studentene som er representert i de ulike gruppene.

– Hvordan påvirkes studentpolitikken?
 

Kristian:Fusjonen mellom studentorganisasjonene vil føre til et stort og styrket studentdemokrati. Vi har nå muligheten til å bygge en ny organisasjon på et solid fundament med en ny og gjennomtenkt organisering som vil favne alle studentene ved den nye høyskolen.

Michael: – Vi vil få et studentdemokrati med styrket påvirkningskraft ovenfor ledelsen; studentenes stemme vil bli sterk og tydelig. Vi skal fremdeles jobbe for de gode sakene nasjonalt, og ikke minst lokalt. Det å ivareta 16000 studenter på åtte studiesteder er en stor oppgave, men det er den aller viktigste. Å løfte lokale saker blir viktigere i det nye studentdemokratiet, i et stort system som vi vil få er det lett for at de sakene drukner. Det nye studentdemokratiet skal favne om alle studenter, fra Rauland til Hønefoss.

–  Hvilke forventninger har dere til livet ved HSN fra nyttår?
 

Michael: – Vi forventer at institusjonen holder fokus på læring og forskning. Studentene skal stå i fokus og møte det samme gode systemet som de har møtt til nå. Tilbudet til studenten skal heller ikke svekkes, og det er en selvfølge at de blir ivaretatt på samme gode måte som i dag. Studentene er vant til at emneansvarlige og dekaner er sterkt til stede og tilgjengelige. Denne tradisjonen blir viktig å videreføre for den nye høyskolen.

Kristian: – Først og fremt at studentene står i fokus. Det kan være lett for enkelte faglig ansatte å sette mer fokus på egne fagmiljøer og forskning, men det er viktig å huske at uten studentene så finnes det ingen ny høyskole. Videre så forventer jeg at alle som deltar i fusjonsprosessen viser toleranse og til enhver tid har fokus på å velge de beste løsningene.
                Det er mange prosesser som vil fortsette utover i 2016 og kanskje også inn i 2017. Det er viktig at det ikke blir tatt noen snarveier. Dette gjelder både den nye høyskolen og det nye studentparlamentet. Nå har vi muligheten til å skape noe solid for lang tid fremover, la oss ikke bygge dette på leirgrunn, men på et solid fundament.