Styret ved Høgskolen i Telemark. Foran f.v. rektor Kristian Bogen, Camilla Berg Rindahl, Kai Arne Semb Sætre (begge studentrepresentanter) og styreleder Rune Nilsen. Bak f.v. Per Åsmund Omholt, Ingerid Risland, Anne Margrete Blaker, Tor Lønnestad, Ellen Hermanrud og Kristian Espeland. Stående bak f.v. Mona Sæbø og Elin Ødegård.
Styret ved Høgskolen i Telemark. Foran f.v. rektor Kristian Bogen, Camilla Berg Rindahl, Kai Arne Semb Sætre (begge studentrepresentanter) og styreleder Rune Nilsen. Bak f.v. Per Åsmund Omholt, Ingerid Risland, Anne Margrete Blaker, Tor Lønnestad, Ellen Hermanrud og Kristian Espeland. Stående bak f.v. Mona Sæbø og Elin Ødegård.

Full ryggdekning i styret

Arbeidet med fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) stod på sakslista da styret ved HiT hadde møte i dag. Beskjeden fra styret var klar; fortsett arbeidet.

Styrene ved HiT og HBV har møter i dag og i morgen, og behandler den samme saken om «grunnlangsdokument for en eventuell framtidig fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold».

Godt grunnlagsarbeid
Et 80 siders utredningsdokument med informasjon om tentativ overordnet profil og visjon for de to institusjonene, faglige synergier, premisser og prinsipper, samt en plan for utredning av vesentlige forhold lå til grunn.
Flere av styremedlemmene påpekte at det har blitt gjort et godt grunnlagsarbeid ved de to institusjonene og at de fem bakgrunnsdokumentene gir en god plattform til det videre arbeidet mot en fusjon med HBV.

Målet om å bli universitet ligger fortsatt fast, men det ble også stilt spørsmål om HiT fusjonerer med eller uten en universitetsstatus i handa.

- Hele denne saken har universitet som mål. Rektorene ved de to institusjonene kjører en dynamisk og god prosess med god timing til den nasjonale prosessen, uttalte styreleder Rune Nilsen.

Venter på strukturmeldinga
Og det er den nasjonale prosessen som er det store spørsmålet. Om kort tid vil Regjeringen legge frem en melding om ny struktur i høyere utdanning og den vil forhåpentligvis kunne gi noen svar på hvordan universitet- og høgskolelandskapet vil se ut i fremtiden. Meldingen kan ses på som en ny reform innen høyere utdanning.

- Det er nå mange uavklarte forhold før meldingen blir offentliggjort. Hvor langt, dypt og bredt skal man gå i utredningen før styrevedtaket ligger - det er vanskelig å si. Mitt ideal er at det i meldingen blir politisk bestemt at vi skal fusjonere og etablere et universitet i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, sa rektor Kristian Bogen.

Studentene gjort fusjonsvedtak
På styrelederens spørsmål på om ansatte og studentrepresentanter har fått henvendelser om fusjonen, så mener man at det er en generell positiv stemning for fusjon fra de ansattes side, men at man nå er i en avventende fase.

-Jeg opplever ikke noe trøkk fra de ansatte for øyeblikket. Vi sitter nok litt på gjerdet og er spent på meldingen, sa Per Åsmund Omholt.

Camilla Berg Rindahl representerer studentene sammen med medstudent Kai Arne Semb Sætre. De tror ikke den jevne student er opptatt av fusjon, men Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) har nylig gjort vedtak på fusjon.

- De hovedtillitsvalgte er opptatt av dette. På årsmøtet i februar gjorde Studentorganisasjonen i Telemark et vedtak der vi gikk enstemmig inn for fusjon. Vi har også godt samarbeid med vår motpart ved HBV, sa Berg Rindahl som også er leder av SoT.

2016
Flere av de ekstern styremedlemmer var tydelige på at de ønsket en fusjon fra 1.1.2016.

- Når vedtakene er tatt av styrene så blir det et vakum, derfor bør fusjonen skje så fort som mulig, mente styremedlem Anne Margrete Blaker. Hun var også glad for at det i styrepapirene stod under ulemper at en fusjon har en menneskelig og økonomisk kostnadsside.

- Hvis mulig bør vi få en fusjon fra 1.1.2016 for å slippe en løs mellomfase, støttet styreleder Nilsen.

Dette ble vedtatt av HiTs styre 12/3 2015:

  • Styret slutter seg til at elementene i dokumentet «tentativ overordnet profil og visjon» legges til grunn for det videre arbeid med en eventuell fremtidig fusjon med HBV
  • Styret tar fremlagte dokumentasjon av mulige faglige synergier til etterretning
  • Styret vedtar at de fremlagte overordnede prinsipper og premisser skal ligge til grunn for det videre fusjonsarbeidet og en eventuell fremtidig avtale som regulerer forholdet mellom høgskolene fra fusjonsvedtak til fusjonstidspunkt.
  • Styret slutter seg til den fremlagte plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet.
  • Styret vil ta stilling til fusjonstidspunkt samtidig med et eventuelt endelig fusjonsvedtak.