HiT og HBV styret
Torsdag 4. juni 2015 vedtok både HiT og HBV styret det historiske vedtaket som legger grunnlaget for en fusjon mellom institusjonene. Styreleder Rune Nilsen t.v.(HiT) og styreleder Petter Aasen (HBV)

Historisk fusjonsvedtak

I ekstraordinært styremøte 4. juni, anbefalte både styrene for HBV og HiT fusjon mellom de to institusjonene fra nyttår 2016. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Sørøst-Norge.

Styrene ved de to institusjonene hadde felles styreseminar og separate styremøter i Tønsberg i dag. I tråd med anbefalingene fra rektorene vedtok begge styrene å anbefale regjeringen om å fatte vedtak om sammenslåing mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

Styrene diskuterte tilrådingen i fellesskap før hvert styre landet på et endelig vedtak om å anbefale fusjon.

Lenke til forslag til styrevedtak med vedtatte endringsforslag.

 

5. juni sendes søknaden til Kunnskapsdepartementet
Søknad om sammenslåing av høgskolene blir oversendt Kunnskapsdepartementet i løpet av morgendagen.

Kunnskapsdepartementet blir bedt om å oppnevne et interimsstyre som skal lede prosessen fram til fusjonstidspunktet 1.1.2016 og fortsette som styre i den første driftsfasen.

I styrevedtaket er det foreslått at interimstyret blant annet skal beslutte visjon, hovedmål, faglig profil, styringsmodell, faglig og administrativ organisering.

Den foreslåtte fremdrift- og organiseringsplan for fusjonsprosessen

Kongelig resolusjon
Fusjonen må formelt vedtas gjennom en kongelig resolusjon. Dette vil mest sannsynlig skje enten fredag 19. eller fredag 26. juni i Kongen i statsråd.