Høring. Illustrasjon.

Invitasjon til høring på faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Universitets- og fusjonsprosjektet arrangerer høring for ansatte og studenter fra 5. til 20. november 2015.

Forslagene fra følgende delprosjekter sendes på høring:

1. november leverte delprosjekt 1 Faglig plattform og profil og delprosjekt 2 Faglig organisering inn sine sluttrapporter. Delprosjekt 3 Administrativ organisering har frist til 1. desember, men et utkast til sluttrapport sendes på høring nå.

Styringsgruppa for Universitets- og fusjonsprosjektet behandler alle sluttrapportene og gir råd til rektorene som skal utarbeide innstilling til fellesstyret. Fellesstyret tar beslutning 18. desember. Før rektorene avgir sin innstilling inviteres det til medvirkning gjennom høring og ved deltakelse på fusjonsmøter på de ulike studiestedene i uke 48.

Høringsinstansene er fakultetene med tilhørende institutter, de administrative enhetene, fagforeningene og studentparlamentene.

Det skal gjennomføres en høringsprosess i fakultetene, solid forankret i instituttene. Samordnet høringsuttalelse utarbeides på fakultetsnivå, og uttalelser fra de enkelte instituttene følger uttalelsen fra fakultetet som vedlegg. Tilsvarende gjelder for de administrative enhetene.

Høringsfrist er fredag 20. november kl 12.00. Høringssvarene vil bli lagt ut på fusjonsweben etter høringsfristens utløp. Vi oppfordrer til korte og poengterte høringsinnspill.

Høringssvarene sendes via arkivsystemet Pubclic 360 der invitasjonen har gått ut til de ulike enhetene, eller til postmottak@hbv.no og merkes «Høring uf-prosjekt».