Nyttårsfusjon for studentparlamentene

Studentparlamentene ved HiT og HBV er enige om å fusjonere til én organisasjon fra 1. januar. De to studentlederne stiller begge til valg som leder.

Arbeidsutvalget i SOT og arbeidsutvalget ved SBV utgjør arbeidsutvalget i studentdemokratiet ved HSN fra 1. januar 2016. Arbeidsutvalget vil ha følgende sammensetning:

 • Leder: velges på første felles parlamentsmøte i januar
 • Første nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar fra den høyskolen som ikke har leder.
 • Andre nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar.
 • Velferdsansvarlig Telemark: Tine Haukenes Mitchell
 • Velferdsansvarlig Buskerud og Vestfold: Per Inge Ingdal
 • Forsknings- og internasjonaliseringsansvarlig Telemark: Emmanuel Okoye
 • Internasjonalt ansvarlig Buskerud og Vestfold: Pål Brendeløkken
 • Fagansvarlig Telemark: Adrian N W Temte
 • Faglig ansvarlig Buskerud og Vestfold: Runa Aas-Engh
 • Markedsføringsansvarlig: Mats Husøy
 • Økonomiansvarlig: Eva Elverud Skålnes

Kristian Tornås og Michael Melbye. FotoStudentparlamentet ved HIT (SOT) og Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold (SBV) har vedtatt at HSN skal ha ett studentorgan når høyskolefusjonen er et faktum 1. januar.

Studentparlamentene er enige om å utlyse en konkurranse for å lande både logo og navn for det nye studentorganet. Mer informasjon om dette kommer snart.

Møtes 13. januar

De to studentparlamentene vil utgjøre parlamentsforsamlingen i den nye studentorganisasjonen.

Det skal nedsettes en komité bestående av tre studenter fra hver av de tidligere institusjonene som skal se på en endelig organisering av studentorganet etter 1. juli 2016.

Den første parlamentsrådsforsamlingen etter sammenslåingen er lagt til 13. januar. Da skal studentdemokratiet på plass og alle råd og utvalg bli besatt. Det arrangeres for øvrig nyvalg i april.

Stillingsintervju i desember

Leder og nestleder av det nye, fusjonerte studentorganet skal velges blant ledergruppene ved dagens to parlamenter. Det er kun de to studentlederne, Kristian Tornås fra SBV og Michael Melbye fra SOT, som har stilt seg til rådighet.

Parlamentene nedsetter en valgkomité, som vil gjennomføre intervjuer av lederkandidatene i desember og levere sin innstilling til valgmøtet.

I tillegg skal valgkomiteen legge frem et forslag til kandidater til andre verv som studentorganet har blitt bedt om å oppnevne til. Vervene skal utlyses blant alle studentene.

Forholdstallsvalg

– Det første halvåret skal ingen av de tidligere studentparlamentene ha flertall alene i valgsaker. Det vil derfor være forholdstallsvalg hver gang det er personvalg i den nye parlamentsforsamlingen, med unntak av suppleringsvalg til studentparlamentet selv, opplyser leder av SOT, Michael Melbye.

Dette medfører at innstillingen fra valgkomiteen blir gjeldende dersom det blir to uavgjorte valgutfall.

– Gift med separat økonomi

Når det gjelder regnskapsmodeller har SOT og SBV avvikende praksis. Studentparlamentene har blitt enige om å videreføre disse fram til endelig organisering av studentorganet foreligger (1. juli 2016) eller ny organisering av studentrådene er satt i verk.

Regnskapet knyttet til driftsmidlene fra HBV vil bli ført av høyskolen som i dag, slik praksisen er ved SBV i dag. Regnskapet knyttet til driftsmidlene fra HiT vil bli ført av organisasjonssekretær og økonomiansvarlig, slik praksisen er i SOT i dag.

– Du kan si at våre to studentparlament blir gift med separatøkonomi, sier fungerende leder av SBV, Kristian R. Tornås, som understreker at denne situasjonen altså er midlertidig.

Selvstendig rettssubjekt

Parlamentene ønsker også at det nye, fusjonerte studentorganet skal organiseres som et selvstendig rettssubjekt, og at HSN skal ha lønns- og arbeidsgiveransvaret for ansatte og lønnede tillitsvalgte, slik situasjonen er i dag.

 

 

 

 

Arbeidsutvalget i SOT og arbeidsutvalget ved SBV utgjør arbeidsutvalget i studentdemokratiet ved HSN fra 1. januar 2016. Arbeidsutvalget vil ha følgende sammensetning:

 • Leder: velges på første felles parlamentsmøte i januar
 • Første nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar fra den høyskolen som ikke har leder.
 • Andre nestleder: velges på første felles parlamentsmøte i januar.
 • Velferdsansvarlig Telemark: Tine Haukenes Mitchell
 • Velferdsansvarlig Buskerud og Vestfold: Per Inge Ingdal
 • Forsknings- og internasjonaliseringsansvarlig Telemark: Emmanuel Okoye
 • Internasjonalt ansvarlig Buskerud og Vestfold: Pål Brendeløkken
 • Fagansvarlig Telemark: Adrian N W Temte
 • Faglig ansvarlig Buskerud og Vestfold: Runa Aas-Engh
 • Markedsføringsansvarlig: Mats Husøy
 • Økonomiansvarlig: Eva Elverud Skålnes