Kristian Bogen og Petter Aasen. Foto
Rektorene Kristian Bogen (HiT) og Petter Aasen (HBV) foreslår at høgskolestyrene anbefaler regjeringen om å etablere den nye institusjonen under navnet «Høgskolen/Universitetet i Sørøst-Norge».

Og navnet er…

Ansatte og studenter har sagt sin mening, eksperter og utvalg har rådgitt, og nå har rektorene bestemt seg for hvilket navn de vil foreslå overfor styrene.

Sørøst-Norge

 • Har egenart
 • Viser til geografisk plassering
 • Gir geografisk slingringsmonn
 • Himmelretning oppleves stort, nasjonalt og internasjonalt
 • Samler og favner flere campuser /studiesteder
 • Definerer navet i regionen
 • Fungerer godt med utvidelser i fremtiden
 • Har en tydelig, selvforklarende betydning
 • Norske bokstaver, egenart og norsk – eksotisk og eget i utlandet
 • Inviterer til mye godt og muligheter i visuell profil

Det har vært en møysommelig prosess som begynte med navnekonkurransen, der drøyt 300 forslag rant inn. Deretter ble åtte finalekandidater plukket ut av navnekomiteen og lagt fram for Dinamo Kommunikasjon, som gjorde en vurdering av «finalistene».

Dinamo anbefaler at vi går videre med to navn: «Ibsen» og «Sørøst». Alle de andre navnene ble forkastet, enten fordi de allerede er brukt og innarbeidet i andre sammenhenger, fordi de er geografisk upresise eller fordi de framstår «litt intetsigende».

Identitetsmarkør

–Vi foreslår at styrene anbefaler regjeringen om å etablere den nye institusjonen under navnet «Høgskolen/Universitetet i Sørøst-Norge», uttaler rektorene Kristian Bogen (HiT) og Petter Aasen (HBV). - Vi tror at det relativt raskt kan innarbeides som identitetsmarkør både internt og eksternt.

Dinamo mener at navnet vil fungere godt; Viser til geografisk plassering, himmelretning oppleves stort, nasjonalt og internasjonalt, samler og favner flere campuser /studiesteder, definerer navet i regionen, har en tydelig, selvforklarende betydning.

Arbeidsgruppen for fusjonsarbeidet har drøftet formaliteter rundt navnevalg med Kunnskapsdepartementet, og det virker til å være få egne juridiske føringer på navnevalget, men regjeringen vil gjøre politiske vurderinger og fatte beslutning etter anbefaling fra institusjonene.

Når Kunnskapsdepartementet har fattet vedtak, videreføres dialogen med Dinamo angående profilering.

– Gir mange muligheter

– Vi ser at det er mange muligheter til profilering gjennom dette navnevalget. Dinamo har for eksempel foreslått at Sørøst løftes fram som identitetsmarkør i det offisielle navnet: Sørøst – Høgskolen/universitetet i Sørøst-Norge. Vi vil be styrene vurdere en slik løsning. Et alternativ vil være å senere vurdere om Sørøst skal løftes fram som identitetsmarkør i profilerings- og markedsføringssammenheng.

Om navnet blir stående vil det engelske navnet bli: University college/University of South East Norway».

Det har vært innhentet en ekspertvurdering angående engelsk navn med hensyn til formuleringen «South East/Southeast» versus «Southeastern». «Southeastern» synes primært å brukes som et adjektiv mens «South East» eller «Southeast» brukes oftere som en betegnelse på en region.

– Om vi skal anvende «South East» eller «Southeast», synes å være en smakssak, uttaler rektorene.
 

Sørøst-Norge framfor Ibsen

Bakgrunnen for at rektorduoen foretrekker «Sørøst-Norge» framfor «Ibsen» begrunnes med at det er knyttet en del utfordringer til sistnevnte:

– Begrepet «Ibsen» må fylles med et innhold. På linje med Linnéuniversitetet i Sverige, må Ibsen høgskole/universitet ikke i kraft av navnet ta på seg noe spesielt ansvar for å bygge Ibsen-studier, sier Bogen.

Rektorene ser et stort potensiale i å bruke et verdensnavn som Ibsens, som også har en viss forankring i (en del av) vår region, men påpeker at det ikke er noen tradisjon i Norge for å bruke et navn på en person, som i tillegg har liten tilknytning til akademia eller forskning, som navn på en høyere utdanningsinstitusjon.

Rektorene er også i tvil om «Ibsen» vil være samlende for den nye institusjonen:

– Selv om Ibsen er norsk og et verdensnavn, har han en spesiell tilknytning til bare en del av den regionen hvor den nye institusjonen har forankring. Det er med andre ord knyttet usikkerhet til Ibsen som navnevalg. 

Sørøst-Norge

 • Har egenart
 • Viser til geografisk plassering
 • Gir geografisk slingringsmonn
 • Himmelretning oppleves stort, nasjonalt og internasjonalt
 • Samler og favner flere campuser /studiesteder
 • Definerer navet i regionen
 • Fungerer godt med utvidelser i fremtiden
 • Har en tydelig, selvforklarende betydning
 • Norske bokstaver, egenart og norsk – eksotisk og eget i utlandet
 • Inviterer til mye godt og muligheter i visuell profil