Ønsker universitetsstatus

HBVs styremedlemmer er klare på at universitetsstatus er blant de viktigste premissene for fusjon med Høgskolen i Telemark.

Innkalling til styremøte 13.03.2015

Bakgrunnsinformasjon

Den mulige fusjonen med HiT var sentral under HBVs styremøte 13. mars.

Ønsket om universitetsstatus ble tydlig framsatt som en del av diskusjonen rundt innholdet i en omfattende fusjonsutredning om faglige synergier, tentativ visjon og profil, prinsipper og premisser for fusjon og framdriftsplan:

– Prinsippene om likebehandling og like konkurransevilkår tilsier at regjeringen bør åpne for at en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Telemark og HBV får mulighet for universitetsstatus, sa styreleder og rektor Petter Aasen.

Stortingsmelding før Påske

Stortingsmeldingen om strukturen i høyere utdanning vil forhåpentligvis gi oss svar om universitetsstatus.

Noen dager før påske skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legge fram stortingsmeldingen som legger premissene for det nye institusjonslandskapet i UH-sektoren. Et samstemmig styret understreket betydningen av universitetsstatus. 

Medvirkning for ansatte

Styret var også opptatt av hvor viktig det er med god forankring og medvirkning for ansatte når fusjoner skal gjennomføres. 

For å understreke betydningen av universitetsstatus og medvirkning for ansatte, ble styrevedtaket endret til:

  1. Styret slutter seg til at elementene i dokumentet «tentativ overordnet profil og visjon» legges til grunn for det videre arbeid med en eventuell fremtidig fusjon med HiT. Styret forutsetter at en eventuell ny institusjon kan etableres som et universitet.
  2. Styret tar fremlagte dokumentasjon av mulige faglige synergier til etterretning.
  3. Styret vedtar at de fremlagte overordnede prinsipper og premisser skal ligge til grunn for   det videre fusjonsarbeidet og en eventuell fremtidig avtale som regulerer forholdet mellom   høgskolene fra fusjonsvedtak til fusjonstidspunkt. Styret ber om at involvering av ansatte og fagmiljøene og ansattes medbestemmelse sikres i avtale. Et eventuelt interimsstyre skal ha like mange representanter fra HBV og HiT.
  4. Styret slutter seg til den fremlagte plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet.
  5. Styret vil ta stilling til fusjonstidspunkt samtidig med et eventuelt endelig fusjonsvedtak.

Dette ble enstemmig vedtatt.

 

 

Innkalling til styremøte 13.03.2015

Bakgrunnsinformasjon