Medlemmer av arbeidsgruppa. Bilde.
Viserektor for utdanning Jarle Bjerkholt (HiT), prorektor for forskning Jorun Ulvestad (HBV) , prorektor for utdanning Merete Ræstad (HBV) , viserektor for forskning og utvikling Pål Augestad (HiT) og seniorrådgiver/sekretær Mette Kammen (HiT)

Skal foreslå satsingsområder

Viserektorene Pål Augestad, Jarle Bjerkholt og prorektorene Jorun Ulvestad og Merete Ræstad har startet arbeidet med å utrede og foreslå tverrfaglige satsingsområder innenfor forskning, utvikling og innovasjon.

Dette er en forprosjekt til Delprosjekt 1. Faglig plattform og profil. Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innen 01.10.15.

Mandat

Til grunn for arbeidet med å identifisere mulige tverrfaglige satsingsområder skal arbeidsgruppen ta utgangspunkt i at den nye institusjonen skal:

  • Fremme internasjonalt konkurransedyktig profesjonsorientert, praksisnær og anvendt forskning og utviklingsarbeid.
  • Tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, som er nasjonalt anerkjente og internasjonalt konkurransedyktige, på bachelor, master og ph.d.-nivå.
  • Ha ambisjoner om å bli etablert som et universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet hovedprofil.
  • Være foretrukket samarbeidspartner for regionalt og nasjonalt samfunns- og næringsliv.
  • Være en byggende og kritisk forsknings- og utdanningsinstitusjon med et arbeids- og læringsmiljø som fremmer nysgjerrighet, åpenhet, samarbeid, solid forskningsbasert kunnskap, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet.

Institusjonens satsingsområder skal være tverrfaglige og danne utgangspunkt for tett samspill med regionalt samfunns- og arbeidsliv. Satsingsområdene skal styrke den nye institusjonen som den foretrukne kompetanse-, forsknings- utviklings- og innovasjonspartner i regionen. Satsningsområdene skal fremme internasjonalt konkurransedyktig praksisnær og anvendt forskning og utvikling. Den nye institusjonen skal være blant landets ledende på de prioriterte fagområdene.

Satsingsområdene skal styrke forskning, utvikling og innovasjon som støtter opp under utdanningsløpene. Sentralt i denne sammenheng vil være forskning i tilknytning til de etablerte doktorgradsprogrammene innen prosess-, energi- og automatiseringsteknikk, mikro- og nanosystemer, økologi, kulturstudier, pedagogiske ressurser og læreprosesser, markedsføringsledelse og personorientert helsearbeid.

Utredningen skal gjennomføres i dialog med dekanene ved HiT og HBV, sentrale aktører innenfor arbeidslivet i regionen og fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører.