Rektorene  - montasje - foto

Universitetsakkreditering

Rektorene Kristian Bogen og Petter Aasen skriver om den siste utviklingen i prosessen med akkreditering som fremtidig universitet.

 

Av: Kristian Bogen og Petter Aasen

NOKUT har ansvar for å gi Kunnskapsdepartementet den faglige anbefalingen om hvorvidt en institusjon skal kunne akkrediteres som universitet. NOKUT fastsetter kriterier for akkreditering i egen forskrift basert på departementets forskrift. KD foretar en politisk vurdering når NOKUT har gitt sin anbefaling. Det er Kongen i statsråd som fatter endelig beslutning. I regjeringens politisk plattform ble muligheten for kategoriendring lagt på is inntil nye universitetsopprettelser var evaluert og en ny struktur som sikrer sterke fagmiljøer var på plass.

Universitetsambisjonen

Et hovedmål for den nye Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er universitetsstatus. Da styrene anbefalte regjeringen å fatte vedtak om sammenslåing av HBV og HiT, var det derfor en uttalt forutsetning at mulighetene for universitetsetablering ble opprettholdt. I stortingsmeldingen om strukturreformen i høyere utdanningen (Meld. St. 8 (2014-2015), som i store trekk fikk sin tilslutning i Stortinget, går regjeringen inn for å gjeninnføre muligheten for å endre institusjonskategori. Samtidig signaliserer meldingen at regjeringen vil stramme inn akkrediteringskravene gjennom å fastsette ny forskrift.

KD beklager uklarhet

I forlengelsen av Stortingets behandling av meldingen og vår dialog med KD før sommeren, har det oppstått uklarhet om hvordan regjeringen vil legge opp overgangen til nytt regelverk for endring av institusjonskategori. KD har sagt seg lei for, og tar sin del av ansvaret for dette. Gjennom de siste ukene har derfor HBV/HiT hatt dialog med KD om universitets-akkrediteringsprosessen.

Gjennom dialogen, og i brev til institusjonen har statsråden slått fast at Kunnskapsdepartementet ikke vil foreslå for regjeringen at institusjoner skal kunne endre institusjonskategori før nye kriterier er fastlagt. De nye forskriftene fra KD og NOKUT vil kunne være klare i september 2016.

Søknad til NOKUT medio februar 2016

KD støtter imidlertid våre universitetsambisjoner. HSN kan inntil ny forskrift fra KD trer i kraft, søke NOKUT om akkreditering etter gjeldende forskrift, vedtatt i 2011. Gjennom søknadsprosjektet som ble iverksatt i sommer, vil vi derfor opprettholde tempoplanen i prosessen. Vi er allerede i dialog med NOKUT om arbeidet med søknaden og akkrediteringsløpet.

KD er innforstått med at HSN planlegger å sende søknad til NOKUT medio februar 2016. I søknaden vil høgskolen i tillegg til kriteriene i 2011-forskriften, vurdere seg selv i forhold til kriteriene i KDs nye forskrift, som kommer på høring i november. KD er innforstått med at NOKUT vil vurdere søknaden etter gjeldende forskrift (2011-forskriften), og at HSN vil søke KD om kategoriendring hvis NOKUT anbefaler akkreditering.

Effektiv og smidig søknadsprosess og vurdering

I behandlingen av meldingen, og med referanse til eventuelle søknader om kategoriendring som følge av strukturreformen i sektoren, påpeker flertallet i stortingskomiteen at den forventer at både NOKUT og KD legger til rette for effektive og smidige søknadsprosesser og vurderinger, samtidig som faglige hensyn ivaretas på best mulig måte. KD vil ta initiativ til et møte med NOKUT for å avklare hvordan disse forventningene kan følges opp, og hvordan en søknad fra HSN best kan håndteres. Ved eventuell søknad om kategoriendring fra HSN, vil KD også vurdere hvilke konsekvenser Stortingets føringer får for den politiske behandlingen av søknaden i forhold til kriteriene som kommer i ny forskrift.