Pål Augestad. Foto.
Viserektor ved HiT, Pål Augestad, har ledet Delprosjekt 1. Faglig plattform og profil.

«Vi lærer og forsker sammen!»

Dette er kortversjonen av HSNs visjon, slik Delprosjekt 1 foreslår i sin sluttrapport. Her er det også utkrystallisert forslag til faglig plattform og profil for den nye høyskolen.

Delprosjekt 1. Faglig plattform og profil
 

Mandat
Utrede og foreslå faglig plattform, profil og prioriteringer for den nye institusjonen.

Den nye institusjonens profil skal legge rammer for og beskrive innretningen av institusjonens kjernevirksomhet: utdanning, forskning og kunnskapsformidling.

Profilen skal sammen med visjonen uttrykke den nye institusjonens identitet og viktigste kjennetegn.

Institusjonens profesjons- og arbeidslivsrettede hovedprofil forutsetter stor grad av tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid.

Prosjektgruppen oppgaver:

 • Beskrive grunnleggende utdannings- og forskningsområder i den nye institusjonen.
 • Beskrive framtredende trekk ved våre utdanningsprogrammer og vår forskningsvirksomhet.
 • Beskrive den nye institusjonens egenart og kjerneverdier.
 • Komme med forslag til områder hvor den nye institusjonen kan ta nasjonale posisjoner.
 •  Identifisere områder hvor en har særlig mulighet for å lykkes internasjonalt
 • Foreslå faglige visjoner, mål og prioriteringer for den nye institusjonen i et 5 – 10 års perspektiv.
 • Foreslå tverrfaglige tematiske satsingsområder innenfor forskning, utdanning og innovasjon, basert på forprosjektets utredning.

Delprosjekt 1. Faglig plattform og profil har levert sitt forslag, og sluttrapporten deres kan du lese i sin helhet på hit.hbv.no/dokumenter.

Les hele sluttrapporten her (.pdf)

Målet for Delprosjekt 1 var å foreslå en faglig plattform, profil og prioriteringer for den nye institusjonen innenfor rammene av det overordnede samfunnsoppdraget, vedtatt tentativ faglig profil og visjon.

Arbeidet er ledet av Pål Augestad, viserektor ved HiT.

«I utarbeidelsen av faglig plattform og profil har prosjektgruppen lagt vekt på at disse forslagene skal være forankret i aktuelle samfunnsutfordringer og behov. Om forslagene svarer til forventningene fra regionene håper vi å få en tilbakemelding på i høringsrundene med de eksterne referansegruppene, som skal gjennomføres i løpet av november 2015», skriver Augestad innledningsvis i rapporten.

Fagområder i HSN

Gruppa har konkretisert den faglige plattformen i form av ti ulike fagområder. Hvert fagområde er konstruert som en unik blanding av fag, metoder og praksis.

 • Barnehage, skole og høyere utdanning
 • Friluftsliv, idrett og kroppsøving
 • Helse og velferd
 • Humanistiske fag
 • Maritim virksomhet
 • Natur, helse og miljø
 • Synsvitenskap
 • Teknologi
 • Tradisjonskunst og praktisk-estetiske fag
 • Økonomi, ledelse og politikk

I presentasjonen av fagområdene har ikke prosjektgruppa levert noen uttømmende liste, hvilket betyr at flere fagområder er puttet inn under grove kategorier. Rapporten opplyser om at alle derfor ikke har fått den oppmerksomhet de fortjener, og at noen nok vil savne en tydelig beskrivelse av «sitt fagområde» i denne framstillingen.

Det framheves at de fleste av de ovennevnte fagområdene muliggjør en utvikling av faglig spisskompetanse innenfor rammen av HSNs sju doktorgradsprogrammer.

Forslag til tverrfaglig satsingsområder

Prosjektgruppa har definert tverrfaglig som et samarbeid mellom fagmiljøer og- personer fra begge de to institusjonene, og som representerer flere enn ett disiplinfag. Det ble også lagt vekt på å foreslå satsingsområder som var tilstrekkelig brede til at HSN kan innta en nasjonalt ledende posisjon, som samtidig ikke var for bred til å fungere som effektive forskningsfellesskap.

 • Reiseliv og kulturarv
 • Helse- og velferdsteknologi
 • Velferdsstat, menneskerettigheter og sosial innovasjon
 • Realfag i profesjonsutdanningene
 • Helsefremmede arbeid
 •  Bærekraftig utvikling
 • Syn, motorikk og læring

I rapporten påpeker prosjektgruppa at de i liten grad har hatt muligheter til å utrede og foreslå eventuelle nye satsingsområder, og derfor anbefaler at det i etterkant av fusjonen bør tilrettelegges for en bredere prosess der det innhentes nye og bedre faglig forankrede forslag til tverrfaglige satsingsområder.

Særegenheter og prioriteringer

Mange av HSNs fagområder, som «synsvitenskap», «maritim virksomhet», «friluftsliv», «tradisjonskunst», beskrives i rapporten som spesialiteter som er med på å gi institusjonen et særpreg.

Prosjektgruppa skriver videre at dette er fagområder som er relativt små målt i antall ansatte og studenter, men som samtidig står i nasjonal og internasjonal særstilling, og tar til orde for at dette er faglige profiler som kan brukes til å synliggjøre HSN.

«Dersom vi skal bli synlige i forskningslandskapet kan vi ikke utelukkende ta de samme valgene som alle andre gjør, vi må også tørre å satse på noe eget», står det å lese i rapporten.

Prosjektgruppa understreker at det gjenstår et betydelig arbeid når det gjelder prioriteringsdiskusjoner, men anbefaler at HSN øremerker ressurser til strategiske satsinger som kan styrke institusjonens posisjon innenfor utvalgte satsinger.

Visjon og profil

I arbeidet med visjon og profil melder prosjektgruppa at det har vært utfordrende å prioritere mellom viktige verdier som både studenter, ansatte og våre omgivelser kan kjenne seg igjen i og oppleve som vesentlige og reelle. Gruppa har vektlagt å unngå for mange gode intensjoner, for at ikke resultatet skulle bli det de beskriver som «velmenende, men utydelig».

Videre forteller gruppa at de har valgt det de mener vil inngi tillit, gjennom formuleringer som viser at HSN vil arbeide hardt og smart for å nå både høyt og langt, uten å være urealistiske med tanke på de ressursene vi har til rådighet.


Forslag til visjon er som følger:

Vi lærer og forsker sammen!

 • Stimulerer til nyskapende utdanning, forskning og kunnskapsformidling av høy kvalitet
 • Utvikler nysgjerrighet, kritisk refleksjon, etisk bevissthet og personlig integritet
 • Fremmer et bærekraftig, verdiskapende og velferdsorientert samfunns- og arbeidsliv
 • Utdanner fremtidens profesjonsutøvere i nært samarbeid med praksisfeltet


Forslag til profil er som følger:

HSN har profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Gjennom nærhet til praksis og i kombinasjon mellom disiplin- og profesjonskunnskap, arbeider vi kontinuerlig for å utvikle attraktive forskningsbaserte utdanninger for framtida. På denne måten sikrer vi nyskapende samarbeid på tvers av studiestedene.

Høgskolen i Sørøst-Norge er regionalt forankret gjennom en flercampusmodell med åtte studiesteder. Forsknings- og utdanningsvirksomheten ved HSN kjennetegnes av tett samspill med samfunns- og næringsliv gjennom nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og læringsmiljøer. Kvalitet preger alle deler av institusjonen.

Studentenes aktive deltakelse er viktig både med tanke på studiestedenes faglige nivå, deres særpreg og det sosiale miljøet. Derfor legger vi til rette for et tett faglig samspill mellom studentene og de ansatte, hvor bruk av digitale verktøy har en sentral plass. Studentene spiller også en sentral rolle i høgskolens arbeid med kvalitet, entreprenørskap, samfunnsansvar, miljø og bærekraft.

Gjennom bruk av digitale verktøy tilrettelegger HSN for livslang læring ved hjelp av fleksible studier som kan kombineres med arbeid og hvor praksis utnyttes som læringsarena der det er relevant. For å oppnå dette satser HSN målrettet på å utvikle god pedagogisk og digital kompetanse hos ansatte.

HSN er en ambisiøs utdannings- og forskningsinstitusjon som søker samarbeid med utvalgte fag- og forskningsmiljøer på toppnivå. Anvendt forsknings- og utviklingsarbeid tar utgangspunkt i dialog med offentlig sektor og næringsliv – både på nye og etablerte arenaer. Utvikling og gjennomføring av nytenkende, samfunnsnyttige og solide forskningsprosjekter forutsetter både internt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 

Delprosjekt 1. Faglig plattform og profil
 

Mandat
Utrede og foreslå faglig plattform, profil og prioriteringer for den nye institusjonen.

Den nye institusjonens profil skal legge rammer for og beskrive innretningen av institusjonens kjernevirksomhet: utdanning, forskning og kunnskapsformidling.

Profilen skal sammen med visjonen uttrykke den nye institusjonens identitet og viktigste kjennetegn.

Institusjonens profesjons- og arbeidslivsrettede hovedprofil forutsetter stor grad av tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid.

Prosjektgruppen oppgaver:

 • Beskrive grunnleggende utdannings- og forskningsområder i den nye institusjonen.
 • Beskrive framtredende trekk ved våre utdanningsprogrammer og vår forskningsvirksomhet.
 • Beskrive den nye institusjonens egenart og kjerneverdier.
 • Komme med forslag til områder hvor den nye institusjonen kan ta nasjonale posisjoner.
 •  Identifisere områder hvor en har særlig mulighet for å lykkes internasjonalt
 • Foreslå faglige visjoner, mål og prioriteringer for den nye institusjonen i et 5 – 10 års perspektiv.
 • Foreslå tverrfaglige tematiske satsingsområder innenfor forskning, utdanning og innovasjon, basert på forprosjektets utredning.