Pål Augestad. Foto.
Pål Augestad skal lede delprosjekt 1: Faglig plattform og profil.

Delprosjekt 1: Faglig plattform og profil

Sammensetning

Det oppnevnes en prosjektgruppe med følgende sammensetning:

 • Viserektor, Pål Augestad (leder), HiT
 • Prorektor, Jorun Ulvestad (nestleder), HBV
 • Dekan, Hans Anton Stubberud, HBV
 • Prodekan, Rigmor Baraas, HBV
 • Dekan, Morten C. Melaaen, HiT
 • Instituttleder, Anette Bischoff, HiT
 • Prodekan, Ingerid Fossum, HBV
 • Instituttleder, Anne H. Glenna, HiT
 • Studentrepresentant, Sandra Michelle Kleven, HBV
 • Studentrepresentant, Camilla Berg Rindahl, HiT
 • Kristin Rydjord TholinHBV
 • Runar Bakken, HiT
 • Fra sekretariatet, Mette Kammen

Mandat:

Prosjektgruppen skal utrede og komme med forslag til faglig plattform, profil og prioriteringer for den nye institusjonen. Den nye institusjonens profil skal legge rammer for og beskrive innretningen av institusjonens kjernevirksomhet: utdanning, forskning og kunnskapsformidling. Profilen skal sammen med visjonen uttrykke den nye institusjonens identitet og viktigste kjennetegn.

Institusjonens profesjons- og arbeidslivsrettede hovedprofil forutsetter stor grad av tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid. Dette må komme til uttrykk i prosjektgruppens forslag.

Prosjektgruppen skal:

 1. Beskrive grunnleggende utdannings- og forskningsområder i den nye institusjonen.
 2. Beskrive framtredende trekk ved våre utdanningsprogrammer og vår forskningsvirksomhet.
 3. Beskrive den nye institusjonens egenart og kjerneverdier.
 4. Komme med forslag til områder hvor den nye institusjonen kan ta nasjonale posisjoner.
 5. Identifisere områder hvor en har særlig mulighet for å lykkes internasjonalt.
 6. Foreslå faglige visjoner, mål og prioriteringer for den nye institusjonen i et 5 – 10 års perspektiv.
 7. Foreslå tverrfaglige tematiske satsingsområder innenfor forskning, utdanning og innovasjon, basert på forprosjektets utredning.

Annet:

 • Det skal utarbeides forslag til budsjett for delprosjektet.

Fullstendig oversikt over prosjektorganisasjon og mandat. Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette.

Milepæler og frister

Prosjektgruppen skal utarbeide en prosjektplan som skal inneholde:

Forprosjekt

Det er opprettet et forprosjekt som skal foreslå tverrfaglige satsningsområder innenfor forskning, utvikling og innovasjon. Prosjektet har fått navnet tverrfaglige satsninger og rapporten finner dere her:

 • Skal foreslå satsingsområder

  Viserektorene Pål Augestad, Jarle Bjerkholt og prorektorene Jorun Ulvestad og Merete Ræstad har startet arbeidet med å utrede og foreslå tverrfaglige satsingsområder innenfor forskning, utvikling og innovasjon.