Gruppen Faglig organisering. Bilde.
Fra venstre: Ellen M. Rye, Kristin Barstad, Kristian R. Tornås, Ellen Schrumpf, Randi Holta, Stian Berg, Jarle T. Bjerkholt, Merete Ræstad (leder), Bonnie Uchermann, Tone J. Oredalen, Annett Arntzen, Ramona Lorentzen, Heidi Kapstad, Mette Falck-Pedersen og Arild Hovland.

Delprosjekt 2: Faglig organisering

Sammensetning 

Det oppnevnes en prosjektgruppe med følgende sammensetning:

 • Prorektor, Merete Ræstad (leder), HBV
 • Viserektor, Jarle Bjerkholt (nestleder), HiT
 • Dekan, Kristin Barstad, HBV
 • Dekan, Heidi Kapstad, HBV
 • Dekan, Arild Hovland, HiT
 • Dekan, Tone J. Oredalen, HiT
 • Instituttleder, Annett Arntzen, HBV
 • Instituttleder, Randi T. Holta, HiT
 • Avdelingsdirektør, Mette Falck-Pedersen, HBV
 • Instituttleder, Ramona Lorentzen, HiT
 • Arbeidstakerrepresentant, Bonnie Uchermann, HBV (Øystein Matti Olsen, vara)
 • Arbeidstakerrepresentant, Ellen Schrumpf, HiT, (Anne Kathrine Malme, vara)
 • Studentrepresentant, Runa Aas - Eng, HBV
 • Stian Berg, HiT
 • Fra sekretariatet, Ellen Rye

Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner selv én representant fra hver institusjon. Studentene kan oppnevne én representant fra hver institusjon, dersom de ønsker det.

Mandat

Prosjektgruppen skal gjøre en vurdering av, og gi sin tilrådning om, følgende:

Modeller for faglig organisering
Prosjektgruppen skal presentere og vurdere alternativer for faglig organisering:

 • Organisering i fakulteter/«skoler»/institutter/program/sentra på nivå 2 og 3.
 • Hvilke enheter på nivå 3 som bør være campusovergripende.
 • Prinsipper for størrelse på faglige enheter.

Prosjektgruppen kan vurdere behovet for faglig organisering på et fjerde nivå, og foreslå prinsipper for organsiering av dette.

Prosjektgruppen skal legge frem 2-3 ulike organisatoriske modeller for faglig organisering. Til hver av modellene skal det gjøres en vurdering av:

 • Overordnet oppgavemessig arbeidsdeling mellom nivåer og enheter/områder.
 • Ressursbehov og robusthet.
 • Gjennomførbarhet: Mulighet for implementering innen 1.1.17.
 • Forholdet mellom linjeføring og fysisk plassering av medarbeidere.
 • Hvordan kommunikasjonsteknologi og møtestrukturer kan kompensere for utfordringer knyttet til organisatoriske utfordringer og geografiske avstander.
 • Hvordan foreslått faglig organisering kan gjøre «flercampus» til et konkurransefortrinn. 
 • Geografisk fordeling av ulike ledelses- og administrative funksjoner.

Råd og utvalg

 • Vurdere behovet for institusjonelt utdannings-, kvalitets- og/eller forskningsutvalg.
 • Vurdere behovet for faglige råd og utvalg på nivå 2.

Følgende problemstillinger vil legges fram fra delprosjekt 3 – administrativ organisering - for innspill fra prosjektgruppen:

 • Hvilke administrative/forvaltningsmessige oppgaver bør løses i faglige enheter på nivå 2 og 3?
 • Vurdere den organisatoriske plasseringen av studie- og forskningsadministrasjon ift de ulike faglige organisatoriske nivåene.
 • Hvordan bør internasjonaliseringsarbeidet organiseres?
 • Hvordan bør oppdragsvirksomheten (BOA) organiseres?

Annet:

 • Det skal utarbeides forslag til budsjett for delprosjektet. 

Fullstendig oversikt over prosjektorganisasjon og mandatMandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette.

Milepæler og frister

Prosjektgruppen skal utarbeide en prosjektplan som skal inneholde: