Gruppen Administrativ Organisering. Foto.
Fra venstre: Duy Tho Do, Runar Danielsen, John Viflot (leder), Anne Fængsrud, Terje Thomassen (nestleder), Johnny Thorsen, Lena Stølen, Kjetil Horgmo, Anne Kari Voldum Simonsen, Erik Aarnes, Tonje Brokke og Per Eirik Lund.

Delprosjekt 3: Administrativ organisering

Sammensetning

 • Direktør, John Viflot (leder), HiT
 • Økonomidirektør, Terje Thomassen (nestleder), HBV
 • Studiedirektør, Anne Fængsrud, HBV
 • Campusdirektør, Johnny Thorsen, HBV
 • Administrasjonssjef, Erik Aarnes, HiT
 • Personaldirektør, Kjetil Horgmo, HiT
 • Dekan, Duy Tho Do, HBV
 • Dekan, Runar Danielsen, HiT
 • Arbeidstakerrepresentant, Anne Kari Voldum Simonsen, HBV
  Vara: Øyvind Reidar Bakke, HBV
 • Arbeidstakerrepresentant, Tonje Brokke, HiT
  Vara: Unni Stamland Kaasin, HiT
 • Studentrepresentant Lena Stølen, HBV
 • Studentrepresentant, HiT (kommer)
 • Fra sekretariatet, Per Eirik Lund, HBV

Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner selv én representant fra hver institusjon.  

Mandat

Prosjektgruppen skal presentere forslag til administrativ organisering ved Høgskolen i Sørøst-Norge, basert på rammer og grunnlag som beskrevet under pkt. 1 og 2.

 

Prosjektgruppen skal gjøre en vurdering av, og gi sin tilrådning om, følgende problemstillinger:

Hovedproblemstilling I.

 1. Hvilke oppgaver/tjenester bør løses på institusjonelt nivå/legges til administrative fellestjenester, og hvordan bør dette organiseres/ledes?
 2. Hvilke oppgaver/tjenester bør legges til campus/studiested, og hvordan bør dette organiseres/ledes?
 3. Hvilke oppgaver/tjenester bør legges til fakultet/evt. annen faglig enhet og hvordan bør dette organiseres/ledes?

Prosjektgruppen skal legge frem 2-3 ulike organisatoriske modeller for administrasjon og forvaltning for den fusjonerte virksomheten. Til hver av modellene skal det gjøres en vurdering av:

 • Overordnet oppgavemessig arbeidsdeling mellom enheter og nivå.
 • Ressursbehov og robusthet.
 • Gjennomførbarhet: Mulighet for implementering innen 1.1.17.
 • Forholdet mellom linjeføring og fysisk plassering av medarbeidere.
 • Hvordan kommunikasjonsteknologi og møtestrukturer kan kompensere for utfordringer knyttet til geografiske avstander.
 • Hvordan foreslått administrativ struktur kan gjøre «flercampus» til et konkurransefortrinn.  
 • Geografisk fordeling av ulike ledelses- og administrative funksjoner.

Det legges til at det er åpning for vurdering av asymmetriske modeller dersom prosjektgruppen mener det er hensiktsmessig. 

Hovedproblemstilling II

Styrings- og ledelsesmodell:

Enhetlig ledelse legges til grunn som styrings- og ledelsesmodell i første styreperiode. Ledelsesmodell relatert til nivå 1 behandles av rektorene/styringsgruppen. Prosjektgruppen skal imidlertid vurdere:

 • administrative/forvaltningsmessige og ressursmessige konsekvenser av strukturforslagene fra delprosjekt 2.
 • administrative/forvaltningsmessige og ressursmessige konsekvenser av foreslått styringsmodell på nivå 1 foreslått av rektorene/styringsgruppen.

Når det gjelder følgende problemstillinger skal modellforslagene/løsninger sendes til delprosjekt 2 for innspill:

 • Hvilke administrative/forvaltningsmessige oppgaver skal løses i faglige enheter på nivå 2 og 3?
 • Vurdere den organisatoriske plasseringen av studie- og forskningsadministrasjon ift. de ulike faglige organisatoriske nivåene.
 • Hvordan bør oppdragsvirksomheten (BOA) organiseres?
 • Hvordan bør internasjonaliseringsarbeidet organiseres?

Annet:

 • Det skal utarbeides forslag til budsjett for delprosjektet.

Fullstendig oversikt over prosjektorganisasjon og mandatMandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette.

Milepæler og frister