Delprosjekt 5: E-læring og e-campus

SammensetningHjørdis Hjukse. Foto.

 • Prosjektleder, Hjørdis Hjukse (leder), HiT
 • Førsteamanuensis, Edda Johansen (nestleder), HBV
 • Dosent, Tor Arne Wølner, HBV
 • Førsteamanuensis, Toril Aagaard, HiT
 • Førstelektor, Helge Røys, HiT
 • IT-seniorkonsulent, Børre Trondskog, HBV
 • Studentrepresentant, Per Inge Ingedal, HBV
 • Studentrepresentant, Stig Harald Gustavsen, HiT
 • Fra sekretariatet, Britt Granseth Wien, HiT

Mandat

 • Utarbeide forslag til en strategi for hvordan den nye institusjonen kan realisere e-læring som et satsningsområde innen utdanning og forskning.
 • Foreslå organisatoriske grep og løsninger som kan bidra til å realisere strategien, inklusive mandat, oppgaver, kompetanse og bemanning av en e-læringsfaglig enhet, innenfor rammene av en flercampusmodell.
 • Beskrive en mulig ansvars- og rollefordeling mellom en e-læringsfaglig enhet, IT og institusjonens øvrige fagmiljøer. Både de faglige, pedagogiske, tekniske og administrative sidene ved e-læring må sees i sammenheng og ivaretas.

Det forutsettes at forslag til organisatoriske løsninger samordnes med delprosjekt 2 og 3 som har et ansvar for å vurdere hhv faglig og administrativ organisering.

Det forutsettes at man innhenter erfaringer fra andre tilsvarende senter/enhet og at man bygger videre på de prosjektene og erfaringene som er gjort ved HiT og HBV. Sentrale personer fra fagmiljøene, som kan bidra med kunnskap og erfaringer innen aktuelle områder, trekkes inn i en undergruppe.

Annet
Det skal utarbeides forslag til budsjett for delprosjektet.

Fullstendig oversikt over prosjektorganisasjon og mandatMandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette.

Milepæler og frister

Prosjektgruppen skal utarbeide en prosjektplan som skal inneholde:

Den endelige sluttrapporten til E-læring og e-campus ble klar 1. november 2015. Her kan den leses: