Delprosjekt 7: Rekruttering og innplassering av ledere

Eksternt ledet delprosjekt for innplassering av ledere og ivaretakelse av ledere som må over i andre funksjoner.

Sammensetning

Kommer...

  • Ekstern ressurs
  • Seniorrådgiver, HBV
  • SeniorrådgiverHiT,
  • Oppdragsgivers kontaktperson, Ingvild Marheim Larsen

Mandat

Det etableres et delprosjekt for innplassering av ledere og ivaretakelse av ledere som må over i andre funksjoner. Når faglig- og administrativ organisering er besluttet, vil dette prosjektet ha ansvar for å gjennomføre et innplasseringsprosjekt for vise-/prorektorer, direktører, dekaner og fag-/avdelingsdirektører, totalt anslagsvis 10 - 15 stillinger. Det må avklares hvorvidt rekruttering av rektor skal legges til delprosjektet.

Prosjektets oppgaver:

  1. Bistå i utarbeidelse av forslag til stillingsbeskrivelser og kompetansekrav/-profil for nevnte lederstillinger med bakgrunn i vedtatt organisasjonsplan.
  2. Bistå i arbeidet med utarbeidelse av forslag til innplassering av ledere i nevnte lederstillinger ut fra en vurdering av rettskrav/fortrinnsrett, aktuelle kandidaters kompetanse samt totalvurdering mht sammensetning av lederteam.
  3. Bistå i arbeidet med innplassering av ledere på lavere nivåer i enkeltsituasjoner der det oppstår spesielle utfordringer.
  4. Bistå i arbeidet med å ivareta nåværende ledere som ikke omfattes av innplasseringen nevnt over og delta i arbeidet med å forhandle frem (innenfor gjeldende retningslinjer) individuelle løsninger for den enkelte.  

Prosjektet rapporterer til leder for interimsstyret når dette er etablert, og rektor for den nye institusjonen når vedkommende er på plass.  Ved eventuell rekruttering av rektor, forutsettes det et nært samarbeid med det rekrutteringsutvalg som etableres.

Sammensetning
Det settes ned en prosjektgruppe med tre personer inklusive en ekstern prosjektleder. Det forutsettes at firmaet som får anbudet har tilstrekkelig backup ved sykdom e.l.

  • 1 prosjektleder (eksternt innleid)
  • 2 rådgivere/seniorrådgiver, en fra hhv HiT og HBV med tung personal- og ledelsesfaglig kompetanse

Oppstart: 01.08.2015
Frist: 01.08.2016