Delprosjekt 8. eksterne referansegrupper

Regional forankring er et bærende prinsipp/hensyn ved etablering av den fusjonerte høgskolen. For å ivareta dette hensynet er det avgjørende at de mest sentrale regionale samarbeidspartnerne inviteres med i prosessen når struktur og profilen til den nye virksomheten skal utformes. Målet er å sikre at eksterne perspektiv trekkes inn i prosessen og slik sett bidrar til bedre kvalitet i beslutningsunderlaget for styringsgruppen og styret. Det er også et mål i seg selv at prosessen bidrar til å styrke høgskolens samarbeid med private og offentlige aktører i vår region.

Sammensetning

Rammer og grunnlag for delprosjektets arbeid

Føringer gitt i dokumenter og tidligere vedtak:

 • Kongelig resolusjon om etablering av den nye institusjonen
 • Institusjonens samfunnsoppdrag – sektormål
 • Avtale mellom HiT og HBV for gjennomføring av fusjon
 • Fusjons- og universitetsprosjektet – overordnet mandat
 • Tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen

Premisser som ligger til grunn for fusjonen:

 • Faglige synergier på tvers av tidligere institusjons- og fakultetsgrenser
 • Mer robuste fagmiljøer knyttet til utdanningene
 • Økt forskningsaktivitet og faglig samarbeid på tvers av studiesteder
 • Imøtekomme nye krav til profesjonsutdanningene, herunder femårig lærerutdanning
 • Mindre konkurranse om ressurser (fagpersoner, studenter) på tvers av studiesteder

Referansegrupper

Følgende allerede eksisterende enheter skal benyttes som referansegrupper:

 • Vestfold: Verdiskapning Vestfold (VSV)
 • Buskerud: Partnerstyret for regional verdiskapning og næringsutvikling.
 • Telemark: Tilsvarende organ

Mandat

Prosjektgruppen skal holde seg oppdatert på arbeidet i de ulike delprosjektene og løpende vurdere hvilke temaer og problemstillinger som bør legges frem for de eksterne referansegruppene. Delprosjektets anbefalinger meldes til styringsgruppen via sekretariatet og forberedes lagt frem i de ulike referansegruppene ihh til møteplan. Delprosjektet skal vurdere, forberede og gjennomføre dette arbeidet, samt melde innspillene fra referansegruppene tilbake til styringsgruppen og aktuelle delprosjekt slik at evt. justeringer kan gjøres før sluttrapportene ferdigstilles.

Andre oppgaver:

 • Det skal utarbeides forslag til budsjett.

Rapportering

Delprosjektet rapporterer til styringsgruppen for universitets- og fusjonsprosjektet via sekretariatet.

Ved behov for avklaringer vedr. delprosjektets mandat, oppgaver og framdrift, rettes dette til prosjektleder/sekretariat.

Milepæler og frister

Prosjektgruppen skal utarbeide en prosjektplan som skal inneholde:

 • Fremdriftsplan m/hovedmilepæler.
 • Delleveranser/ statusrapport til styringsgruppen primo oktober og november.

Fullstendig oversikt over prosjektorganisasjon og mandatMandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette.