Foto styringsgruppen.
Foran fra venstre Petter Aasen, Elisabeth Borhaug, Berit Bratholm, Inger-Lise E. Bergan, Ingvild Marheim Larsen, Jorun Ulvestad, Kristian R. Tornås. Bak fra venstre: Jarle Bjerkholt, Kjetil Horgmo, Kristian Bogen, Michael Melbye, Tania Marcele Olsen.

Styringsgruppe og sekretariat

Gruppa organiserer prosjektet, følger opp delprosjekter, engasjerer prosjektledere og utarbeider en overordnet fremdriftsplan for arbeidet.

Sammensetning

Styringsgruppa:

 • Rektor Kristian Bogen (leder), HiT
 • Rektor Petter Aasen (nestleder), HBV
 • Prorektor Jorun Ulvestad, HBV
 • Personaldirektør Elisabeth Borhaug, HBV
 • Viserektor Jarle Bjerkholt, HiT
 • Personaldirektør Kjetil Horgmo, HiT
 • Arbeidstakerrepresentant Berit Bratholm, HBV
  Vara: Jonn Syse, HBV
 • Arbeidstakerrepresentant Inger-Lise E. Bergan
  Vara: Anne W Norstrand HiT
 • Studentrepresentant Kristian R. Tornås, HBV
 • Studentrepresentant Michael Melbye HiT
 • Prosjektleder, Ingvild Marheim Larsen  
 • Kommunikasjonssjef Tania M. Olsen, HBV (observatør)

Sekretariatet:

 • Ingvild Marheim Larsen (prosjektleder)
 • Catrine Eyde, HBV (Praktisk assistanse)
 • Ellen Rye, HBV (Delprosjekt 2 og 6)
 • Per Eirik Lund, HBV (Delprosjekt 3 og 8)
 • Ragne Brekke Hvidsten, HBV (Delprosjekt 4/Kommunikasjon)
 • Mette Kammen, HiT (Delprosjekt 1 og 8)
 • Britt G. Wien, HiT (Delprosjekt 4 og 5)
 • Ingvild Gjone Sildnes, HiT (Kommunikasjon)
 • Hanne Kirsti Ljosland Waale, HiT (Økonomicontroller)          

Mandat og oppgaver

Styringsgruppen har overordnet ansvar for planlegging, styring og ledelse av prosjektet. Styringsgruppen rapporterer til styret/fellesstyret for den nye institusjonen.

Styringsgruppen har følgende ansvar og oppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre prosjektet innenfor rammer trukket opp av kongelig resolusjon, styrene, samt fellesstyret/styret
 • Utarbeide overordnet milepælsplan for prosjektet
 • Sikre fremdrift i prosjektet og delprosjekter
 • Sikre koordinering mellom delprosjekter
 • Gi nødvendige avklaringer til delprosjektene underveis i arbeidet, ev i grenseflaten mellom dem
 • Sikre at medvirkning blir ivaretatt etter inngåtte avtaler
 • Beslutte en overordnet kommunikasjonsplan for prosjektet
 • Beslutningsansvaret i prosjektet ligger hos styringsgruppen på områder hvor dette er delegert fra styret. Det bemerkes imidlertid at styringsgruppen formelt sett er et rådgivende organ i saker som skal frem for fellesstyret ettersom rektorene i slike saker er innstillende myndighet.

Prosjektledelse og sekretariat

Prosjektlederen har det koordinerende ansvaret på tvers av delprosjektet og det operative ansvaret for den totale fremdriften for prosjektet som helhet. Ansvaret for det faglige innholdet ligger hos delprosjektlederne og beslutningsansvaret hos styringsgruppen på områder hvor dette er delegert fra styret.

Det er etablert et sekretariat bestående av et antall personer (inkludert prosjektleder) med følgende mandat og oppgaver:

 • Bistå styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
 • Koordinere mellom delprosjektene
 • Forberede og legge frem saker til møter i styringsgruppen
 • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon i hht vedtatt kommunikasjonsplan
 • Tilrettelegging for medvirkning i henhold til inngåtte avtaler, inklusive formelle drøftinger og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene i saker som vedgår fusjonen og universitetsetableringen
 • Kvalitetssikre delprosjektplaner opp mot prosjektets overordnede mål, mandat, prinsipper og fremdriftsplaner
 • Foreta løpende avklaringer overfor delprosjektlederne om problemstillinger og spørsmål som dukker opp. Dette innenfor rammer trukket opp av styringsgruppen eller styrene
 • Bistå delprosjektlederne med prosjektplanlegging, skriving og design av prosesser

                                                                                

For øvrig kan sekretariatet knytte til seg spesialkompetanse etter behov innenfor opptrukne rammer.

Sammensetning

Styringsgruppa:

 • Rektor Kristian Bogen (leder), HiT
 • Rektor Petter Aasen (nestleder), HBV
 • Prorektor Jorun Ulvestad, HBV
 • Personaldirektør Elisabeth Borhaug, HBV
 • Viserektor Jarle Bjerkholt, HiT
 • Personaldirektør Kjetil Horgmo, HiT
 • Arbeidstakerrepresentant Berit Bratholm, HBV
  Vara: Jonn Syse, HBV
 • Arbeidstakerrepresentant Inger-Lise E. Bergan
  Vara: Anne W Norstrand HiT
 • Studentrepresentant Kristian R. Tornås, HBV
 • Studentrepresentant Michael Melbye HiT
 • Prosjektleder, Ingvild Marheim Larsen  
 • Kommunikasjonssjef Tania M. Olsen, HBV (observatør)

Sekretariatet:

 • Ingvild Marheim Larsen (prosjektleder)
 • Catrine Eyde, HBV (Praktisk assistanse)
 • Ellen Rye, HBV (Delprosjekt 2 og 6)
 • Per Eirik Lund, HBV (Delprosjekt 3 og 8)
 • Ragne Brekke Hvidsten, HBV (Delprosjekt 4/Kommunikasjon)
 • Mette Kammen, HiT (Delprosjekt 1 og 8)
 • Britt G. Wien, HiT (Delprosjekt 4 og 5)
 • Ingvild Gjone Sildnes, HiT (Kommunikasjon)
 • Hanne Kirsti Ljosland Waale, HiT (Økonomicontroller)