Universitets- og fusjonsprosjektet

Etableringen av den nye institusjonen organiseres som et prosjekt underlagt interimsstyret. Hovedmålet med prosjektet er å etablere et flercampusuniversitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil i Buskerud, Vestfold og Telemark gjennom en fusjon mellom HBV og HiT.

Organisering av fusjonsarbeidet - Interimstyre

Styrene ved HBV og HiT anbefaler at regjeringen snarest oppnevner et interimsstyre som får beslutningsmyndighet i alle saker som angår etablering av den nye institusjonen. Styrene anbefaler at interimsstyret får 12 medlemmer: 4 eksterne medlemmer (inkludert styreleder), 4 faglige ansattrepresentanter (to fra hver virksomhet), 2 administrative ansattrepresentanter (en fra hver virksomhet) og 2 studentrepresentanter (en fra hver virksomhet). De to rektorene er sekretærer for interimsstyret og legger i fellesskap frem saker for interimsstyret.

Kunnskapsdepartementet har akseptert det overstående, under forutsetning av at antallet medlemmer i fellesstyret etter fusjonstidspunktet reduseres til 11, i tråd med Universitet- og høyskolelovens premisser.

Interimsstyret organiseres som et prosjekt kalt «Universitets- og fusjonsprosjektet HBV-HiT».

Prosjektet får en ekstern leder.

Følgende prinsipper legges til grunn for organisering og samspill i prosjektet:

 • Det opereres med tre nivåer som benevnes som følger:
  - Hovedprosjekt – universitets- og fusjonsprosjektet
  - Et antall delprosjekter innen hovedprosjektet
  - Et antall arbeidsgrupper ut fra behov i hvert delprosjekt
  - Eventuelle undergrupper ved behov
 • Både HBV og HiT skal begge være representert i alle grupperinger som nedsettes i prosjektet (styringsgruppe, prosjekter, delprosjekter, arbeidsgrupper og i sekretariatet)
 • Det skal være en balanse mellom HBV og HiT når det gjelder ledelse av delprosjekter og arbeidsgrupper
 • Begge kjønn skal, der det er mulig, være representert i alle delprosjekter og arbeidsgrupper
 • Sammensetningen av delprosjekter og arbeidsgrupper skal forøvrig baseres på kompetanse
 • Styringsgruppen vedtar mandat for alle delprosjekter som angir mål, myndighet, ansvar, rammebetingelser og rapporteringslinjer, og godkjenner prosjektplaner
 • Det skal utarbeides tydelig mandater for alle arbeidsgrupper
 • Det skal utarbeides fremdriftsplaner med milepæler i alle delprosjekter og arbeidsgrupper. Disse godkjennes av nivået over
 • Ledelse og bemanning på ett nivå besluttes av nivået over
 • Deltakelse eller prosjektlederansvar i delprosjekter eller arbeidsgrupper gir ingen fortrinn til fremtidige posisjoner i den nye institusjonen, og oppnevnelse av prosjektledere skjer helt uavhengig av vurderingen av innplassering i ny organisasjonsstruktur
 • Dokumentene vedtatt av styrene i mars og juni 2015 ligger til grunn for arbeidet
 • Så langt mulig, skal en søke å unngå at enkeltpersoner blir sittende i nøkkelposisjoner på to eller flere nivåer (hierarkisk) i prosjektorganisasjonen (f.eks. som delprosjektleder og i styringsgruppe)
 • Studenter og ansattrepresentanter skal sikres medvirkning i henhold til Hovedavtalen og annet gjeldende regelverk
 • Eksterne og interne interessenter skal høres og det skal fremgå av prosjektplanene for det enkelte delprosjekt hvordan dette vil bli ivaretatt

Delprosjekter i Universitets- og fusjonsprosjektet HBV-HiT

Lederne av delprosjektene utgjør sammen med prosjektleder en prosjektgruppe som møtes ved behov. Prosjektleder er ansvarlig for dette forumet. Gruppens oppgave er informasjonsutveksling og nødvendig samordning underveis i prosjektarbeidet.

I tillegg vil det bli ulike arbeidsgrupper under de enkelte delprosjektene.

Økonomiske rammer

Det skal utarbeides budsjett for alle delprosjektene. Styringsgruppen legger frem for interimsstyret og styrene ved HiT og HBV et forslag til budsjett for det samlede prosjektet. Kostandene knyttet til prosjektet fordeles mellom de to virksomhetenes driftsbudsjett og/eller SAKS-midler som stilles til rådighet fra Kunnskapsdepartementet. 

Fusjonstidspunkt

Fusjonstidspunktet 01.01.2016 vil bare innebære at den fusjonerte høgskolen får ett styre, én institusjonsledelse, ett organisasjonsnummer og et felles navn.

Fra 01.01.2017 vil vi få etablert en felles institusjon med ny faglig- og administrativ organisering, samt gjennomgående administrative systemer.